Ziemia planeta ludzi antoine de saint exupery

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, może stanowić potwierdzona za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową traktowana istnieje w sytuacji, skoro nie siedzą w niej żadne czynniki wybuchowe, co pozwala wprowadzanie w niej całych standardowych produktów.

A za wybuchową, kiedy leżą w niej czynniki w twarzy gazu lub pyłu, które ewentualnie można uznać za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa nazywana jest i mianem strefy zagrożonej wybuchem.
Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem przenosi się w oparciu o klasyfikację na platformie prawdopodobieństwa oraz momentu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy więc mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy dają się na trzy strefy:
– strefę 0 – przedstawia się tym, iż jest przestrzenią, w jakiej zawsze lub przez długie czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par,
– strefę 1 – w jakiej te podstawy palne są ale czasami, w trakcie normalnego działania,
– strefę 2 – w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, i jak występuje – broni się przez bliski okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie strefy jak:
– strefa 20 – w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale lub przez długie okresy,
– strefa 21 – w jakiej obłok palnego pyłu może wystąpić momentami w trakcie normalnego działania,
– strefa 22 – w której obłok palnego miału nie istnieje w trakcie prawidłowego działania, a jeżeli wystąpi – płaci się tylko przez bliski okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm bezpieczeństwa oraz higieny pracy.