Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace maszyn

ATEX jest faktem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania bezpieczeństwa oraz kontrole zdrowia, jakie musi dokonać każdy produkt oddany do rzeczy w strefach zagrożonych wybuchem. Najnowsza informacja, po pracach ujednolicających istniejących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie zaczynać od 20 kwietnia 2016 r., wszystek wynik będzie musiał posiadać następujące oznaczenia:

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która dała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur. Wszystkie dania muszą być zaprojektowane tak, aby podczas produkcji nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez firmy upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice) zobowiązuje się z dodatkowymi procedurami: 1. badanie standardu WE - ma na punkcie zapewnienie, że urządzenie spełnia pewne wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji - procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu - procedura badań i wartości każdego wytworzonego wyniku w celu ustalenia współprace z informacją, 4. zapewnienie jakości wyrobu - procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i badania wyrobów, 5. zgoda z mężczyzną - procedura do zrealizowania koniecznych badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w charakterze dania jego zgód z mężczyzną przedstawionym w certyfikacie badania standardu WE i wymaganiami znanymi w zasadzie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji - procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat z wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do waluty notyfikowanej w obiektu przechowania, dokumentacja powinna zawierać opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.