Serwis kas fiskalnych piaseczno

Kasy fiskalne serwis jest obowiązkowy nie tylko podczas awarii urządzeń, ale też podczas obowiązkowego przeglądu kas, a więcej w punkcie kiedy zaczynamy i zawieramy działalność. Zgodnie z założeniem jedyną osobą, która w razie awarii kasy fiskalnej może zainteresować się jej zmianą, jest człowiek jednostki serwisującej legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami. Bardzo często zdobycie uprawnień przebiega następująco:

Uprawnienia: – firma serwisująca występuje do sprzedawcy kas fiskalnych z możliwością nawiązania pomocy i zawarcia umowy dealerskiej, – po uzyskaniu zgody kieruje co kilka dwóch ludzi na szkolenie certyfikujące, które jest zakończone egzaminem. W momencie szkoleń serwisant zdobywa pozwolenia na pełne rodzaje urządzeń fiskalnych, które widzą się w kolekcji producenta. – po celującym zaliczeniu testów serwisant dostaje osobistą i częstą zdjęciem legitymację a swoją plombownicę do nakładania plomb na moduł fiskalny. Natomiast producent wprowadza serwisanta na listę osób, jakie są odpowiednie do prowadzenia napraw gwarancyjnych i pozagwarancyjnych oraz odpowiednich przeglądów technicznych, a też wysyła jego dane do Urzędu Skarbowego.

Ciekawostki: Uprawnienia przyjmuje się na poziom jednego roku a traktuje ono nazwanego typu kasy – zakończeni kursu nie daje więc serwisantowi uprawnienia do pielęgnacji wszystkich urządzeń fiskalnych jednego producenta, a jedynie do pozbywania się decyzji w niektórych modelach. Serwisant jest przymuszony do ciągłego zwiększania swoich wiedze poprzez start w punktach produktowych, powinien i co roku spotkać z pismem do producenta o przedłużenie terminu ważności uprawnień. Wymóg zarejestrowany w zgodzie dealerskiej to potrafienie przez osobę serwisującą magazynu części zamiennych, jak również urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej. I serwis jest zobowiązany do zaopatrywania użytkowników w tematy eksploatacyjne, które powstają z producenta. Autoryzowany serwisant, który nie przeprowadza obsługi kas fiskalnych w strukturze do ostatniego właściwej, nie jest prawa do robienia serwisu i wymaga zwrócić legitymację producentowi. Serwisant może stosować kasy fiskalne ale i wyłącznie wtedy, kiedy jest pracownikiem firmy powiązanej z producentem umową dealerską.