Obowiazki pracodawcy swiadczenie rehabilitacyjne

Razem z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w myśli minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, powiązanych z opcją wystąpienia w stanowisku pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy pracodawca, w którego zakładzie kojarzone są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, zobowiązany jest do przygotowania odpowiedniego dokumentu, o jakim mowa w punkcie prawnym.

Explosion protection documents to list zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady prowadzenia w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz podaje na pracodawcę szereg obowiązków, których pragnie dopełnić, by zmniejszyć ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest odpowiedzialny do: - zapobiegania budzeniu się atmosfery zagrożonej wybuchem, - zapobiegania powstaniu zapłonu w ww. atmosferze, - ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, by zapewnić ochronę rośnięcia a zdrowia pracowników.

Pan musi dać i przeznaczyć środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem musi mieć opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych metody, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto chodzi w pomieszczeniu pracy wydzielić odpowiednie powierzchni w powierzchni zagrożenia wybuchowego i przeznaczyć stopień prawdopodobieństwa zajścia w nich eksplozji. Pracodawca jest przymuszony do zapewnienia minimalnych środków bezpieczeństwa opisanych w zdecydowaniu. Dokument winien być urządzony przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego miejsca pracy. Niebezpieczne stanowiska powinny stanowić dosyć oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym otoczeniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca wiąże się do dania ewakuacji w postaci, gdy trafi do zagrożenia.