Najem a kasa fiskalna 2015

Kasa fiskalna zwana kasą rejestrującą niczym samochód musi być poddawana okresowemu przeglądowi. Przecież w tym wypadku omawiany przegląd musi być przygotowany najpóźniej dwa lata z niedawnego przeglądu lub fiskalizacji. Przegląd kasy fiskalnej cena kraków oscyluje w możliwościach od 100 do 200 złotych wraz z dojazdem.

Obowiązek przeglądu kasy fiskalnej wynika z dobrych przepisów prawnych. Podstawą prawną dwuletniego okresu przeprowadzania przeglądu kas fiskalnych jest § 7 ust. 1 pkt 6 w zw. z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w historii warunków stosowania kas rejestrujących. Razem z prawem, i dobrze z przepisami artykułu 61 § 3 k.k.s niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przeglądu kasy rejestrującej rozumiane jest kiedy nieprawidłowe prowadzenie księgi i grozi nałożeniem kary grzywny za wykroczenie skarbowe. Jednakże tańszą alternatywą dla co dwuletniego przeglądu jest spełnianie go co roku. Rozmawiając o przeglądzie kas rejestrujących, należy i pamiętać o określeniu odpowiedniego terminu, co robi się na podstawie Ordynacji Podatkowej. Zgodnie z art. 12 § 3 niniejszej ustawy terminy ustalone w majach mijają się z upływem tego dnia w tym miesiącu, który odpowiada pierwszemu dniowi terminu, a jeśli takiego dnia w ubiegłym miesiącu nie było - w minionym dniu ostatniego miesiąca.

Obowiązek pilnowania terminu przeglądu kasy rejestrującej siedzi na kobiecie mającą omawianą kasę fiskalną. Posiadacz przed upływem dwóch lat od niedawnego przeglądu powinien poinformować serwisanta o potrzeby wykonania takiego przeglądu. Serwisant kas, w okresie 5 dni z dnia przygotowanego przez posiadacza kasy fiskalnej zgłoszenia, powinien zrobić obowiązkowy przegląd techniczny kasy (§ 31 ust. 4 prawa w myśli kas).

Przegląd stanu technicznego kasy rejestrującej powinien sprawdzać przede każdym: stan wszystkich plomb kasy, stan obudowy, czytelność dokumentów fiskalnych, program pracy, poprawność działania, stan pamięci i stan akumulatorów. W sensie uniknięcia narażania się na kary ze części Urzędu Skarbowego podatnik powinien pilnować terminów przeglądu kasy rejestrującej.