Kategoria zagrozenia wybuchem mw1

Dyrektywa ATEX (fr. Atmosphères Explosibles), zwana też dyrektywą 94/9/WE – to zdecydowanie Unii Europejskiej, które definiuje zasadnicze wymagania produktów oddanych do korzystania w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Na zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego jest popularna większość maszyn oraz narzędzi wykorzystywanych w kopalniach węgla kamiennego, a dyrektywa ATEX dotyczy narzędzi i układów ochronnych kierowanych do stosowania w powierzchniach narażonych na niebezpieczeństwo eksplozji. Jeszcze do ostatnia przepisy dotyczące bezpieczeństwa w jednych państwach Unii Europejskiej różniły się pomiędzy sobą, co czyniło istotne utrudnienie dla swobody wymiany dóbr między krajami członkowskimi.
Spośród tegoż sensu powstała unifikująca dyrektywa ATEX, która ujednoliciła dotychczasowe wzory i zdecydowanie ułatwiła obieg produktów w Grupie Europejskiej. Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego, najważniejszym punktem dyrektywy ATEX jest zapewnienie wolnego przepływu towarów gwarantujących duży stopień ochrony przeciwwybuchowej. Odnośnie urządzeń przeznaczonych do książki w dziedzinach zagrożonych eksplozją, Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej dnia 23 marca 1994 roku wydały dyrektywę ATEX 94/9/EC, która zaszła w obcowanie z dniem 1 lipca 2003 roku. Uchwalono ponadto dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 (zwaną również ATEX USERS) dnia 16 grudnia 1999 roku, która z zmiany dotyczy minimalnych wymagań bezpieczeństwa pracy w pomieszczeniach, gdzie jest ryzyko wystąpienia atmosfery wybuchowej. Dyrektywa ATEX 94/9/WE zaczęła działać do 1 lipca 2003 roku i zastąpiła poprzednie dyrektywy starego podejścia 76/117/EWG i 79/196/EWG.

 

oznaczenie CE (fr. Conformité Européenne)
numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej
symbol wykonania przeciwwybuchowego
grupa wybuchowości
kategoria urządzenia
rodzaj ochrony przeciwwybuchowej
podgrupa wybuchowości
klasa temperatur

 

Polecamy szkolenia Atex